Általános feltételek

A felhasználás feltételei

A mylan.co.hu honlapot (a "Honlap") társaságunk, a Mylan Kft. (a "Társaság") üzemelteti. A Társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 2/B. II. em. 5., cégjegyzékszáma: 01-09-897354.


Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi felhasználási feltételeket, amelyek a Honlap minden látogatójára irányadóak. A Honlap betöltésével, arra történő belépéssel és annak használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen felhasználási feltételek és annak az Ön látogatása idején mindenkor hatályos módosításai Önre nézve kötelezőek és vállalja azok betartását. Amennyiben nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, kérjük, ne használja a honlapot. A Társaság a jelen felhasználási feltételeket bármikor, az Ön kifejezett tájékoztatása nélkül is módosíthatja azok szövegének frissítése révén, és mert az ilyen módosítások is kötik Önt, ezért javasoljuk Önnek a felhasználási feltételek időről időre történő ismételt ellenőrzését.

Szerzői jogok

A Honlapon fellelhető valamennyi tartalommal kapcsolatos szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok, ideértve a fényképek és ábrás megjelenítések ilyen jogait is, ellenkező rendelkezés hiányában a Társaságot vagy annak licencbe adóit illetik. Az alábbi rendelkezésekkel összhangban, minden, kifejezett jogátadással nem érintett jogot fenntartunk. A jelen felhasználási feltételek szerinti felhasználást leszámítva a Honlap egyes részeinek, kivonatának bármilyen jellegű vagy célú felhasználása tilos. A jelen felhasználási feltételek bármilyen megsértése esetén az Ön Honlaphoz való hozzáférési joga automatikusan megvonásra kerül és Ön ilyen esetben köteles a Honlap letöltött vagy kinyomtatott részeit vagy kivonatát azonnal törölni, illetve megsemmisíteni.

Ön az alábbiak betartásával jogosult a Honlapról származó tartalmakat, kivonatot saját használatra letölteni, illetőleg azokat harmadik személyek részére átadni:
1. a Honlap bármely szövegének, illetőleg ábrájának bárminemű módosítása tilos,
2. a Honlap ábrái nem használhatóak fel az azokhoz kapcsolódó szövegek nélkül, 
3. a Társaság szerzői jogaira, védjegyoltalmára való figyelmeztetést, valamint a jelen használati engedély szövegét valamennyi másolaton fel kell tüntetni.

Ön nem jogosult a Honlap tartalmát értékesíteni vagy újra megjelentetni. Tilos továbbá a Honlap bármely tartalmát többszörözni, másolni vagy bármely más módon kereskedelmi célból hasznosítani. Ön szabadon hivatkozhat a Honlap bármely lapjára link elhelyezésével, feltéve, hogy csak hivatkozást helyez el, Honlapunk tartalmát azonban nem többszörözi, és feltéve továbbá, hogy a hivatkozás az Ön felhasználóiban nem kelti annak téves benyomását, hogy a mi tartalmunk az Ön tartalma lenne, vagy, hogy a Honlap az Ön honlapjához lenne kapcsolva vagy rendelve. A Honlap hivatkozhatóságának joga Önt az alábbi, további feltételekkel illeti meg:
1. Ön a Mylan logót nem távolítja el, nem változtatja meg és egyébként sem módosítja annak méretét vagy megjelenését,
2. Ön nem illeszt semmilyen keretet, böngészőt vagy egyéb informatikai környezetet a Honlap köré,
3. Ön semmilyen módon nem állítja vagy sugallja azt, hogy a Társaság támogatna bármely terméket vagy szolgáltatást az általa nyújtottakon felül,
4. Ön nem értelmezi vagy magyarázza félre a Társasággal való kapcsolatát és nem állít vagy terjeszt semmilyen téves információt a Társaságról.
5. Ön egyéb módokon sem használja a Honlapon feltüntetett Mylan védjegyek egyikét sem a Társaság előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.
6. Ön nem hoz létre hivatkozást/linket olyan honlapon, amelynek nem tulajdonosa.
7. Az Ön honlapja nem tartalmaz ízléstelen, offenzív vagy vitatható tartalmat, vagy olyan tartalmat, amely szellemi tulajdonjogot vagy harmadik személyek bármely jogát sérti, vagy bármilyen egyéb okból kifolyólag nem felel meg a mindenkor alkalmazandó jogszabályoknak és kötelező szabályoknak.

A Társaság kifejezetten fenntartja annak jogát, hogy a fenti feltételek be nem tartása esetén a Honlapra mutató link alkalmazását megtiltsa, az arra megadott engedélyt visszavonja és minden szükséges lépést megtegyen. Ön köteles a Társaságnál és a Társaság cégcsoportjának bármely tagjánál felmerült mindennemű, a jelen rendelkezések megsértéséből eredő kárt, veszteséget, hátrányt megtéríteni.

Harmadik személyek hivatkozásai, linkjei

A jelen Honlap harmadik személyek honlapjaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amelyeket a Honlap felhasználóinak kényelme kedvéért helyeztünk el. A Társaság nem szavatol és semmilyen mértékben nem felelős a meghivatkozott honlap bármely tartalmáért.

Kárfelelősség és szavatosság kizárása

Bár a Társaság minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlap aktuális és pontos tartalommal bírjon, a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal a Honlap tartalmáért, annak aktualitásáért vagy pontosságáért, illetőleg a frissítések gyakoriságáért és a jogszabályok adta lehető legszélesebb körben kifejezetten kizárja bárminemű felelősségét mindezekért. A Honlap nem tartalmaz semmilyen, sem kifejezett, sem beleértett vállalást a Társaság részéről (ide értve különösen, de nem kizárólag a törvényi általános szavatosságvállalást, bármely célnak való megfelelősséget vagy bármiféle jogbitorlástól való mentesség vállalását). Ön egyetért azzal, hogy a Honlap az „as is and as available” elv alapján a mindenkor feltöltött formában és tartalommal áll a felhasználók rendelkezésére. A Társaság nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmának bárminemű hibájáért vagy hiányosságáért. A Társaság nem vállal semmiféle kötelezettséget arra vonatkozóan, illetve nem felel azért, hogy (i) a Honlap az Ön elvárásainak megfelel,  (ii) a Honlap folyamatosan, biztonságosan és hibátlanul működik, (iii) a Honlap használata révén szerzett eredmények pontosak és megbízhatóak, (iv) a Honlapon fellelhető áruk és szolgáltatások minősége megfelel az Ön elvárásainak, (v) a Honlap bármely hibája kijavításra kerül, (vi) a Honlap használata vagy bármely tartalomnak arról való letöltése nem okoz kárt az Ön számítógépében, mobil eszközében vagy nem okoz semmiféle adatvesztést.

Felelősség korlátozása

Ön a jelen Honlapot saját felelősségére használja. A Társaság vagy annak bármely tisztségviselője, alkalmazottja, irányítója, megbízottja vagy egyéb partnere semmi esetre sem felelős sem közvetve, sem közvetlenül semmilyen, a jelen Honlapnak, a Társaság vagy cégcsoportja bármely más honlapjának, illetőleg az ezen honlapokról szerzett bármely információ vagy egyéb tartalom megjelenítéséből, használatából, felhasználásából vagy ezek meghiúsulásából eredő vagy azzal kapcsolatosan felmerült kárért, követelésért vagy bármi egyéb hasonló igényért. A jelen felelősségkorlátozás kiterjed az Ön számítógépében, eszközeiben bekövetkezett mindazon károkra, az Ön számítástechnikai eszközein megjelenő vírusos fertőzésekre, az Ön egyéb vagyontárgyaira, elmaradt haszonra, jó hírnév sérelmének bekövetkezésére vagy bármely egyéb következményes vagy járulékos kárra vagy egyéb hátrányra (még abban az esetben is, ha a Társaságot ilyen károsodás vagy hátrány bekövetkezésére előzetesen figyelmeztették), amely az alábbi körülményekből ered vagy függ össze: (i) a Honlap használata vagy annak használatra való alkalmatlansága, (ii) helyettesítő termékek vagy szolgáltatások költsége, amely a Honlap használata révén megszerzett áruk, adatok, információk vagy szolgáltatások, illetve kapott üzenetek vagy megkötött ügyletek eredménye, (iii) az Ön adataihoz vagy adattovábbításaihoz való illetéktelen hozzáférés vagy azok módosítása, (iv) bármely felhasználónak vagy más harmadik személynek a Honlapon közölt állításai vagy ott tanúsított magatartása, (v) az, hogy Ön bízott a Társaság által adott valamely tartalomban, vagy (vi) bármely más, a Honlappal kapcsolatos körülmény.

A jogszabályok engedte legszélesebb körben érvényesülve a Társaság, annak tisztségviselői, alkalmazottai, irányítói, megbízottai és partnerei felelőssége, illetve helytállási kötelezettsége bármely, a Honlappal, a Társaság által megadott bármely tartalommal kapcsolatosan vagy abból eredően, függetlenül a felelősségi formától (szerződéses vagy szerződésen kívüli felelősség, szavatossági, helytállási kötelezettség vagy egyéb) összességében nem haladhatja meg a 100 € összeget. A jelen Felhasználási feltételek nem korlátozzák vagy zárják ki a csalással vagy szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget, illetve azon felelősséget, amely az irányadó jogszabályi előírások szerint érvényesen nem zárható ki vagy nem korlátozható.

Mentesítés

Ön vállalja, hogy a Társaságot és annak tisztségviselőit, alkalmazottjait, irányítóit, megbízottait és partnereit mentesíti, megvédi, kártalanítja minden olyan követeléstől, cselekménytől, keresettől, ide értve , de nem kizárólagosan az általános és megfelelő mértékű ügyvédi és könyvelői díjakat is, - illetve mindezeket megtéríti – amelyek feltételezhetően vagy ténylegesen (i) valamely harmadik személy tartalmának Ön általi használatából, vagy abból, hogy Ön ilyen tartalmakban bízott, (ii) a Társaság tartalmának Ön általi használatából, vagy abból, hogy Ön ilyen tartalmakban bízott, a Honlap nem rendeltetésszerű használatából, vagy abból erednek,hogy (iv) Ön megszegte a jelen felhasználási feltételeket. A Társaság köteles bármely ilyen követelésről vagy keresetről haladéktalanul értesíteni Önt.

Nem minősül tanácsadásnak

A Honlapon fellelhető tartalmak semelyike sem tekintendő orvosi, jogi, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen egyéb tanácsadásnak. A Honlapon fellelhető tartalmak semelyike sem váltja ki vagy helyettesíti a megfelelő orvosi tanácsadást, orvosi segítség igénybevételét és egészségügyi szolgáltatók egészségügyi javaslatait.

Az Ön magatartása

Ön nem jogosult a Honlapot módosítani vagy annak módosítását akárcsak megkísérelni. Ön szintén nem jogosult a Honlapra mutató hivatkozást/linket létrehozni a Társaság előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül. Ön továbbá nem jogosult a Honlap szolgáltatásait semmilyen olyan módon igénybe venni, így például heckelés, jelszavak megszerzése vagy egyéb hasonló módon, amely működésképtelenné teheti, károsíthatja, túlterhelheti, vagy a megfelelő működésében egyéb módon akadályozhatja a Honlapot, a Társaság vagy cégcsoportja szervereit vagy azon szervereket, amelyekhez a Társaság vagy cégcsoportja hozzáfér, vagy bármilyen mértékben zavarja vagy zavarhatja harmadik személyek részéről a jelen Honlap használatát és élvezetét, illetve bármilyen mértékben zavar vagy zavarhat más felhasználói fiókokat, vagy a Honlaphoz vagy a Társaság vagy cégcsoportja szerveréhez kapcsolódó számítógépes hálózatokat vagy rendszereket. Ön semmilyen módon, semmilyen eszköz alkalmazásával nem jogosult megszerezni vagy akárcsak megkísérelni megszerezni semmilyen olyan tartalmat vagy információt, amelyet a Honlapon nem tettünk szándékosan az Ön részére hozzáférhetővé.
 
Ön a Honlapot kizárólag saját, nem üzleti céljára használhatja. Ön nem jogosult a Honlap szolgáltatásait az alábbi módokon, illetve célokra használni: (i) spamet tartalmazó vagy egyéb, többszörözött vagy kéretlen tartalmú kommentek feltöltése, posztolása,  (ii) jogbitorló, obszcén, félelemkeltésre alkalmas, sértő vagy más módon jogellenes vagy meg nem engedett tartalom – ide értve a gyermekek számára káros vagy veszélyes tartalmakat és azokat, amelyek valamely harmadik személy személyiségi jogait sértik – feltöltése vagy posztolása, (iii) vírusokat vagy más ártalmas informatikai kódokat, állományokat, alkalmazásokat, parancssorokat tartalmazó tartalom feltöltése vagy posztolása, vagy (iv) a Honlap szolgáltatásainak bármely használójának kereskedelmi célból történő megkeresése az ő, Honlapon megjelenített tartalmaikra figyelemmel, a Honlap kommunikációs fórumainak vagy bármely személyes azonosításra alkalmas információ felhasználása révén. 

Ön nem jogosult a Honlap biztonságát szolgáló funkciókat, illetve azokat a funkciókat, amelyek a Honlap használatának korlátozásáért felelnek, megkerülni, hatástalanítani vagy bármely más módon zavarni azokat.

Felelősségkorlátozó nyilatkozat

Noha a Társaság elkötelezett amellett, hogy a Honlap helyes információkat tartalmazzon, a Társaság ugyanakkor nem szavatolja a Honlap tartalmának pontosságát, helyességét és teljeskörűségét. A Társaság bármikor, tájékoztatás nélkül jogosult a Honlap tartalmait, vagy az azokban szereplő termékeket és árakat megváltoztatni. A Honlapon szereplő tartalmak elévülhetnek és a Társaság nem vállal semmiféle kötelezettséget azok frissítésére vonatkozóan.

A Társaság a Honlapot a mindenkor feltöltött formában és tartalommal („as is”) tartja fenn, mindennemű feltételszabás, vállalás, szavatosság vagy egyéb korlátozás, ill. követelménynek való megfelelés nélkül. Ennek megfelelően a Társaság a mindenkor hatályos irányadó jogszabályok biztosította lehető legszélesebb körben kizárja a szavatossági, jótállási felelősségét, helytállási kötelezettségét, valamint bármiféle kötelezettségvállaló nyilatkozat tételét, feltétel vállalását, követelménynek való megfelelés kényszerét és egyéb hasonló kitétel létét (ide értve, de nem kizárólagosan a kielégítő minőség jogszabály szerinti követelményét, a célnak való megfelelősség követelményét és az elvárható gondosság és szakértelem tanúsításának követelményét), amely a jelen felelősségkorlátozó nyilatkozat hiányában a Honlapra kihatással lehetne.

Irányadó jog

A jelen felhasználási feltételekre, azok értelmezésére és alkalmazására Magyarország joga az irányadó bármely Ön és a Társaság közötti, a jelen felhasználási feltételekből vagy annak tárgyából eredő jogvita kapcsán. A jelen felhasználási feltételekkel érintett felek megállapodnak abban, hogy a jelen felhasználási feltételekből vagy annak tárgyából eredő bármely jogvitára vonatkozóan a magyar rendes bíróságok joghatósága és illetékessége érvényesüljön.
Utolsó frissítés  2018.09.18.